Pl

Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39

2020
brzegi
brzegi
brzegi

O projekcie

ZADANIE INWESTYCYJNE

Opracowanie dokumentacji projektowej etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania p.n. „Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39”. Inwestycja, której dotyczy niniejsza dokumentacja przewiduje budowę obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 wraz z mostem nad rzeką Odrą, budowę dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu, budowę infrastruktury związanej z drogą, a także przebudowę lokalnych dróg oraz kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.

CEL I ZAKŁADANY EFEKT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Głównym celem omawianego przedsięwzięcia jest budowa obwodnicy Brzegu. Planowana budowa usprawni ruch na drodze krajowej nr 39 i na drogach przyległych oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu na analizowanym terenie. Przedsięwzięcie ma charakter ponadlokalny.

Najważniejszymi korzyściami tego przedsięwzięcia będzie:

 • wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta Brzegu
 • stworzenie alternatywnej przeprawy przez Odrę, która wspomoże lokalny i ponadlokalny układkomunikacyjny - również w ewentualnych sytuacjach kryzysowych
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu na kierunku DK39
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu i przepustowości na pozostałych drogach
 • usprawnienie układu komunikacyjnego
 • poprawa warunków środowiskowych tj.zmniejszenie emisji spalin oraz poziomu hałasu poprzez upłynnienie ruchu
 • aktywizacja gospodarcza obszarów zlokalizowanych wzdłuż projektowanych tras drogowych. Informujemy, że przesłane, podpisane i zaopatrzone w imię i nazwisko, adres, uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, uwzględnione.
ETAPY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Data podpisania Umowy: 15.04.2019r.

Etap I

(do 18 miesięcy od daty podpisania Umowy) Etap obejmuje:

 • opracowanie wariantów przebiegu trasy obwodnicy,
 • przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej,
 • wykonanie pomiarów ruchu,
 • uzgodnienia i opinie – w tym z samorządami,
 • opracowanie dokumentacji: studium geologiczno-inżynierskie, opinia geotechniczna, projekt robót hydrogeologicznych, dokumentacja hydrogeologiczna,
 • przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • opracowanie Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • opracowanie analiz ekonomicznych,
 • złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Etap II
 • (do 30 miesięcy od daty podpisania Umowy) Etap obejmuje:
 • aktualizacja mapy do celów projektowych,
 • opracowanie projektu robót geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
 • opracowanie Koncepcji Programowej (rozwiązania techniczne przebiegu obwodnicy)
Inwestor
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i AutostradOddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

Wykonawca
Konsorcjum firm:
MPRB Sp. z o.o.
Lider Konsorcjum Grupa MP Mosty Sp. z o.o.
Partner Konsorcjum
ul. prof. M. Życzkowskiego 12
30-703 Kraków
Powrót