Pl

Rozbudowa DK 7 na odcinku gr. M. Krakowa – Libertów - wariant 4

2020
rozbudowa

O projekcie

Rozbudowa DK 7 na odcinku gr. M. Krakowa – Libertów w zakresie budowy dwupoziomowego węzła oraz bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w m. Libertów

W dniu 14.10.2019 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w gminie Mogilany. W godzinach 10.00-13.00 oraz 14:00 – 16:00 Projektanci pełnili dyżur w siedzibie Urzędu Gminy (Rynek 2, 32- 031 Mogilany), podczas którego zainteresowani mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z opracowanymi trzema wariantami projektu rozbudowy drogi krajowej nr 7. Do biura Wykonawcy wpłynęło 65 ankiet zawierających uwagi, opinię czy spostrzeżenia mieszkańców.

Główne problemy poruszane podczas konsultacji:

  • Poszerzenie pasa drogowego drogi krajowej i wynikające z niego konieczność wykupu nieruchomości oraz wyburzenia budynków,
  • Dostępność do drogi krajowej i realizacja wjazdów bezpośrednich na drogę w dwóch kierunkach,
  • Oddziaływanie hałasu i możliwości zabezpieczenia przed jego skutkami zabudowy mieszkaniowej wzdłuż drogi krajowej,
  • Lokalizacja przejścia dla pieszych,
  • Zwiększenie przepustowości drogi krajowej oraz dróg dojazdowych
  • Procedura wykupu oraz wypłaty odszkodowań za przejęcie nieruchomości

WYNIK PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, na podstawie ustaleń z Władzami Gminy Mogilany oraz Zamawiającym został opracowany Wariant nr 4 tzw. Wariant społeczny

WARIANT 4 – WARIANT SPOŁECZNY

zamiast istniejącego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przewiduje budowę skrzyżowania na prawe skręty w km 674+763 oraz budowę drogi łączącej układ drogowy po stronie zachodniej i wschodniej.

Trasa Wariantu 4 pokrywa się sytuacyjnie z przebiegiem istniejącej drogi krajowej nr 7 w zakresie od granicy miasta Krakowa (km 674+467) w kierunku Chyżnego do km 675+680 rejon „Góry Libertowskiej”.

Projektowana DK7 ma przekrój dwujezdniowy o dwóch pasach ruchu oraz dodatkowe pasy na wlocie i wylocie skrzyżowania na prawe skręty. W wariancie tym zlokalizowano dwie kładki dla pieszych w km 674+733 oraz w km 675+383. Kładki połączono z obu stron z ciągami pieszymi. W km około 675+400 po obu stronach DK7 zaprojektowano zatoki autobusowe.Okres realizacji kontraktu:
Data podpisania umowy: 25 lutego 2019
Planowany termin zakończenia inwestycji: październik 2021 r .

Zamawiający

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542, Kraków


Wykonawca

Konsorcjum firm:
LIDER MPRB Sp. z o.o. ul. prof. M. Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków
PARTNER Grupa MP Mosty Sp. z o.o. ul. prof. M. Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków

parametry techniczne drogi
Powrót