Pl

Oferta

Oferta
Drogi

Drogi

Projektujemy i optymalizujemy infrastrukturę drogową.

 • Kompleksowe projektowanie i optymalizacja projektów dróg, ulic, ciągów komunikacyjnych, parkingów, skrzyżowań i rond wraz pozyskaniem uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych,
 • Kompleksowe projektowanie i optymalizacja projektów linii tramwajowych wraz z infrastrukturą oraz pozyskaniem uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych,
 • Sporządzanie koncepcji oraz przedmiarów dla potrzeb złożenia oferty przez Wykonawcę robót budowlanych w przetargach publicznych dla zadań wykonywanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj”,
 • Projektowanie i optymalizacja wzmocnienia podłoża nasypu, sprawdzanie stateczności i projektowanie i optymalizacja wzmocnienia skarp wykopów oraz nasypów,
 • Sporządzanie koncepcji programowych, studium wykonalności,
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej,
 • Obsługa kontraktów budownictwa drogowego w zakresie warunków kontraktu, w szczególności kontraktów realizowanych zgodnie z FIDIC.
Mosty

Mosty

Projektujemy i optymalizujemy konstrukcje mostowe.

 • Projektowanie i optymalizacja drogowych i kolejowych obiektów mostowych – mostów, wiaduktów, estakad i tuneli, przejść dla zwierząt,
 • Projektowanie posadowienia, wzmocnień fundamentów, wzmocnień podłoża,
 • Pracowanie projektów technologii budowy obiektów mostowych, w tym technologii nasuwania podłużnego i porzecznego, technologii wspornikowej, technologii przecisku pod czynną linią kolejową,
 • Wykonywanie rysunków warsztatowych konstrukcji stalowych,
 • Sporządzanie koncepcji oraz przedmiarów dla potrzeb złożenia oferty przez Wykonawcę robót budowlanych w przetargach publicznych dla zadań wykonywanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj”,
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej,
Konstrukcje Inżynierskie

Konstrukcje Inżynierskie

Projektujemy i optymalizujemy konstrukcje inżynierskie.

 • Projektowanie i optymalizacja zabezpieczenia osuwisk,
 • Projektowanie i optymalizacja konstrukcji oporowych,
 • Projektowanie i optymalizacja zabezpieczenia głębokich wykopów,
 • Projektowanie i optymalizacja wzmocnienia podłoża,
 • Projektowanie i optymalizacja posadowień specjalnych,
 • Projektowanie i optymalizacja zabezpieczenia skarp,
 • Projektowanie garaży podziemnych i naziemnych wraz z projektami infrastruktury technicznej.
Kolej

Kolej

Projektujemy i optymalizujemy infrastrukturę kolejową.

 • Projektowanie i optymalizacja linii kolejowych wraz z infrastrukturą techniczną,
 • Projektowanie i optymalizacja kolejowych obiektów mostowych – mostów, wiaduktów, estakad i tuneli,
 • Projektowanie urządzeń ochrony środowiska,
 • Projektowanie torowisk, nawierzchni torowej,
 • Projektowanie trakcji kolejowej,
 • Projektowanie dworców kolejowych,
 • Projektowanie infrastruktury okołokolejowej – dróg, urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów mostowych, przejść podziemnych i tuneli,
 • Sporządzanie koncepcji programowych, studium wykonalności,
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej,
 • Obsługa kontraktów budownictwa kolejowego w zakresie warunków kontraktu, w szczególności kontraktów realizowanych zgodnie z FIDIC.
Geodezja

Geodezja

Świadczymy szeroki zakres usług geodezyjnych.

 • Wykonywanie map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych,
 • Wykonywanie modelów terenu dla celów projektowych.
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Świadczymy szeroki zakres usług geodezyjnych.

 • Wykonywanie raportów oddziaływania inwestycji na środowisko oraz pozyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Wykonywanie analiz emisji hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza,
 • Projektowanie urządzeń ochrony wód,
 • Projektowanie urządzeń ochrony przed hałasem,
 • Inwentaryzacja i projektowanie zieleni,
 • Projektowanie nawodnienia terenu,
 • Obliczenia hydrologiczne,
 • Projektowanie składowiska odpadów.